Przedstawione poniżej warunki i postanowienia określają zasady korzystania i funkcjonowania Usługi. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać regulamin.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, którego właścicielem jest PROL CORP LTD, 49 STATION ROAD, POLEGATE, EAST SUSSEX, ENGLAND, BN26 6EA

 

§ 2 . DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

2. Usługa – oznacza usługę internetową Akademy.pl, działającą pod adresem Akademy.pl, umożliwiającą świadczenie usług, jak również wszelkie przyszłe korekty, aktualizacje i modyfikacje Usługi.

2. Serwis – strona internetowa Usługi znajdująca się pod adresem Akademy.pl

3. Usługodawca– PROL CORP LTD, 49 STATION ROAD, POLEGATE, EAST SUSSEX, ENGLAND, BN26 6EA, podmiot udostępniający możliwość korzystania z Usługi

4. Użytkownik / Student – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego lub osoba pełnoletnia o zdolności do czynności prawnych, którzy zaakceptowali Regulamin i korzystają z Usługi.

5. Profil Użytkownika – zestaw danych Użytkownika podanych przez niego podczas rejestracji do portalu

6. Szkoleniowiec / Trener – firma lub osoba fizyczna udostępniająca kursy na platformie Akademy.pl

7. Kurs / Szkolenie / Produkt – materiał na platformie Akademy.pl, który może być materiałem fizycznym, cyfrowym lub udostępniany w innej formie

8. Partner – osoba fizyczna lub prawna, która sprzedaje w ramach programu partnerskiego Produkty Trenerów za ustaloną prowizję

 

§ 3 Warunki techniczne

1. Aby korzystać z Usługi niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej: Firefox wersja 4 lub wyższa, Chrome wersja 11 lub wyższa, Opera wersja 11 lub wyższa, Safari wersja 5 lub wyższa. Korzystając z innych Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji.

 

§ 4 Zakres świadczonych usług

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

– ingerencję w Usługę przez osoby nieuprawnione.

– szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora,

– szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

– szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika osób nieuprawnionych,

– szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

– jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych, – szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika. za wyniki marketingowe prowadzonych przez Użytkownika działań

2. Akademy.pl to portal łączący Trenerów / Szkoleniowców z Użytkownikami. Nie zatrudniamy Trenerów i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne interakcje pomiędzy Trenerami, a Użytkownikami. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku sporów, roszczeń, strat, urazów lub szkód jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby wyniknąć z korzystania z Kursów przez Użytkowników, ani z informacji przekazanych w wiadomościach prywatnych przez Trenera. Akademy.pl ułatwianie sprzedaż materiałów i zapewnia  hosting kursów i materiałów pomocniczych, a także opinii użytkowników.

3. Akademy.pl  nie kontroluje zawartości  i nie gwarantuje w żaden sposób, niezawodności, ważności, dokładności lub prawdziwości sprzedawanych przez Trenerów treści. Także zrozumieć, że korzystając z produktów może narazić Cię do przekazywanych treści, które uznają za obraźliwe, nieprzyzwoite lub obraźliwe. Spółka ma obowiązek utrzymywać takiej treści od Ciebie i nie ponosi odpowiedzialności za Twój dostępem lub korzystaniem z przekazywanych treści, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 

§ 5 Obowiązki Trenerów / Szkoleniowców

Trener, który chcę sprzedawać kursy przez Akademy.pl oświadcza, że:

a)      prowadzi działalność gospodarczą i/lub spółkę, która jest uprawiona do wystawiania faktury lub rachunków i/lub ma inną możliwość rozliczania należnych prowizji i wystawiania dokumentacji sprzedażowej dla Użytkowników

b)      zapoznał się, zaakceptował regulamin i posiada aktywne konto w serwisie Akademy.pl

c)       jest właścicielem lub posiada niezbędne licencje, prawa, zgody i zezwolenia i ma prawo do reprodukować, dystrybuować, publicznie odtwarzać oraz w inny sposób używać i wykorzystywać wszelkie przekazywane treści w Produktach i że nie naruszają one praw własności strony trzeciej

d)      ma wymagane kwalifikacje i wiedzę lub zestaw umiejętności do tego aby oferować w Serwisie swoje produkty

e)      nie będzie dodawał obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych, fałszywych, wprowadzających w błąd lub w jakikolwiek inny sposób naruszających prawo materiałów

f)       nie będzie przesyłał pocztą e-mail lub w inny sposób przekazywał jakichkolwiek niezamówionych lub niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, piramid lub innych form nagabywania do zakupu produktów

g)      nie będzie zakłócał lub w inny sposób uniemożliwiał innym Trenerom świadczenia usług lub sprzedaży Kursów

h)      będzie prowadził ewidencję sprzedaży

i)        będzie odpowiadał na odpowiedzi Użytkowników

 

§ 6 Obowiązki Użytkowników

Użytkownik, który korzysta i chce dokonywać zakupu Produktów w Serwisie, oświadcza, że:

a)      przeczytał, zrozumiał i zaakceptował regulamin

b)      ukończył 18 lat lub posiada zgodę na zakup opiekuna prawnego

c)     wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail

d)       nie będzie powielać, rozpowszechniać i publicznie odtwarzać zakupionych Produktów chyba, że uzyskał na to zgodę Trenera

e)      nie ujawni żadnych danych osobowych Trenera ani innych Użytkowników

 

§ 7 Rejestracja w serwisie

1.       Aby korzystać z usług oferowanych przez Serwis musisz się zarejestrować i uzyskać login i hasło. Informacje podczas rejestracji pomagają nam w oferowaniu lepszych treści oraz w zarządzaniu Serwisem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo konta.

2.       Użytkownik oświadcza i gwarantuje że dane jego konta są aktualne

3.       Użytkownik nie może przekazać swojego konto innej osobie i nie może korzystać z konta ktokolwiek inny w każdym czasie, bez zgody Administratora.

 

§ 8 Zwroty

Użytkownik, może zażądać zwrotu pieniędzy w ramach gwarancji satysfakcji za zakupione Produkty. ,. Zastrzegamy sobie, według własnego uznania, prawo do ograniczenia, usunięcia lub odmowy zwrotu w przypadku Użytkowników, którzy nadużywają politykę refundacji

 

§ 9 Rozliczenia

1.       Opłaty za Produkty są przekazywane bezpośrednio na konta Trenerów przy pomocy elektronicznych systemów płatności (PayPal, DotPay, Przelewy24, Payu itd.) w chwili zakupu produktów

2.       Trener jest zobowiązany do wystawienia Rachunku/Faktury Użytkownikowi za sprzedaż materiałów i rozliczenie sprzedaży zgodnie z obowiązującym w miejscu prowadzenia działalności prawem

3.       Serwis po zakończeniu cyklu rozliczeniowego (od 1 do ostatniego dnia miesiąca) wystawi Fakturę/Rachunek Trenerowi za pośrednictwo w sprzedaży w wysokości 10% od uzyskanych w okresie rozliczeniowym przychodów. W przypadku sprzedaży Produktów Trenera przez Partnerów do Faktury zostanie doliczona należna kwota prowizji partnerskiej, którą Serwis wypłaci Partnerowi na podstawie wystawionego przez niego rachunku/faktury.