Regulamin usług świadczonych przez i za pośrednictwem Akademy.pl

Przedstawione poniżej warunki i postanowienia określają zasady korzystania i funkcjonowania Usługi. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać regulamin.

 • 1. Definicje
 1. Niniejszy dokument zwany Regulaminem określa zasady na jakich świadczone są Usługi na rzecz Użytkownika przez portal Akademy.pl będący własnością Usługodawcy.
 2. Usługodawca – TFB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-150 Kraków, ul. św. Filipa 23/4) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców  prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa – Śródmieścia  Wydział  XI  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS:  0000499144, NIP 6762474679, REGON 12304891600000 z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zwanym w niniejszym Regulaminie TFB Group, podmiot udostępniający możliwość korzystania z Usługi.
 3. Regulamin – niniejszy dokument, który jest również wzorcem umownym dla Usług, jego zaakceptowanie jest niezbędne do korzystania z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
 4. Polityka Antyspamowa i Polityka Prywatności – załączniki do Regulaminu dostępne w Serwisie. Ich akceptacja jest niezbędna to korzystania z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
 5. Usługa – oznacza usługę internetową działającą pod adresem www.akademy.pl, umożliwiającą świadczenie usług, jak również wszelkie przyszłe korekty, aktualizacje i modyfikacje Usługi. Akademy.pl oferuje oprogramowanie i narzędzia do sprzedaży produktów oraz wiedzy (e-booków i kursów, szkoleń itp.) przez klientów tego portalu będących Autorami.
 6. Autor – osoba fizyczna lub osoba prawna udostępniająca odpłatnie lub nie odpłatnie własne produkty szkoleniowe Użytkownikom za pośrednictwem Akademy.pl.
 7. Użytkownik – podmiot zawierający z Autorem umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem portalu Akademy.pl. Gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Konsument – Użytkownik lub Autor będący osobą fizyczną korzystający z Usług niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Serwis – strona internetowa Usługi znajdująca się pod adresem www.akademy.pl.
 10. Panel Użytkownika – pasek narzędziowy dostępny w oknie przeglądarki internetowej w lewym górnym rogu ekranu z opcjami dla Autora lub Użytkownika, dostępny po zalogowaniu do serwisu. Panel Użytkownika to wspólna nazwa funkcji Serwisu dostępna zarówno dla Użytkownika jak i Autora.
 11. Baza wiedzy – oznacza podręcznik użytkownika oraz instrukcje instalacji i obsługi przedmiotu Usługi w formie elektronicznej. Baza wiedzy dostępna jest pod adresem www.support.getall.pl..
 12. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności katastrofalne działania przyrody, jak również akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Konto – tworzone jest w Serwisie po rejestracji i służy do zarządzania oraz korzystania z Usług przez Autora i Użytkownika. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą Autora lub Użytkowania (adres e-mail) i dostęp do niego jest. zabezpieczony hasłem podanym przez Autora lub Użytkownika.
 14. Hasło – ciąg znaków umożliwiający indywidualny dostęp do Serwisu. Po procesie rejestracji hasło zostaje wygenerowane i przesłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik lub Autor mogą zdefiniować własne hasło do Serwisu.
 15. Błąd – występowanie pojedynczych niezgodności, które mimo swojego występowania umożliwiają działanie Usługi, lecz zakłócają lub uniemożliwiają działanie niektórych funkcji.
 16. Usterka – niepoprawne funkcjonowanie nie mające wpływu na działanie Usługi, ale pozostające w niezgodności z Usługą.
 17. Paypal – serwis świadczący usługi obsługi i rozliczania płatności dostępny pod adresem internetowym https://www.paypal.com
 18. Dotpay – serwis świadczący usługi obsługi i rozliczania płatności on-line, dostępny pod adresem internetowym http://www.dotpay.pl
 19. Przelewy24.pl – serwis świadczący usługi obsługi i rozliczania płatności on-line, dostępny pod adresem internetowym http://www.przelewy24.pl.
 • 2. Warunki techniczne.
 1. Aby korzystać z Usługi niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej: Firefox wersja 4 lub wyższa, Chrome wersja 11 lub wyższa, Opera wersja 11 lub wyższa. Korzystając z innych przeglądarek internetowych Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu.

 

 • 3. Przepisy ogólne
 1. Usługodawca udostępnia Autorom oprogramowanie celem świadczenia przez nich dalszych Usług na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Akademy.pl.
 2. Dostęp do Serwisu a co za tym idzie możliwość założenia konta na Akademy.pl jest bezpłatny zarówno dla Użytkowników jak i Autorów.
 3. Aby korzystać z możliwości Akademy.pl należy zaakceptować niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności, Politykę Antyspamową oraz posiadać aktywne konto w Serwisie.
 4. Autor za każdy sprzedany za pośrednictwem Akademy.pl produkt uiści Usługodawcy wynagrodzenie w wysokości 10% brutto z kwoty, którą uiścił mu Użytkownik.
 5. Użytkownik nie nawiązuje stosunku prawnego z Usługodawcą, umowa na zakup Usług świadczonych za pośrednictwem Akademy.pl zawierana jest pomiędzy Autorem a Użytkownikiem.
 6. Sprzedaż dostępu do Usług odbywa się za pośrednictwem Serwisu Akademy.pl poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Autorem a Użytkownikiem.
 7. Poprzez założenie konta w serwisie Akademy.pl zarówno Autor i Użytkownik potwierdzają fakt zapoznania się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Antyspamową i oświadczają, że akceptują go w obowiązującej formie.
 8. Usługodawca dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
 9. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Użytkowników i Autorów będą umieszczane w Panelu Użytkownika, dostępnym po zalogowaniu na Konto.
 10. Wszelkie roszczenia i uwagi związane z jakością Usług (produktów) należy kierować do ich Autorów.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu Akademy.pl, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danej Usługi (produktu).
 12. O ile nie zaznaczono inaczej, Serwis Akademy.pl oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Autora udostępniającego te treści lub ich właściciela i jedynie we wskazanym zakresie.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • skutki używania Usługi w warunkach nieprawidłowej pracy systemu komputerowego spowodowanej jego niepoprawną instalacją lub wadami sprzętu,
 • skutki używania Usługi w przypadkach jej nieprawidłowej obsługi,
 • błędną interpretację wyników czy korzystania z nieodpowiednich funkcji celem ich otrzymania,
 • ingerencję w Usługę przez osoby nieuprawnione,
 • szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Usługodawcy,
 • szkody powstałe na skutek udostępnienia przy wykorzystaniu Usługi przez Użytkownika lub Autora osobom trzecim jakichkolwiek treści,
 • szkody powstałe na skutek udostępnienia przez Użytkownika lub Autora osobom trzecim danych autoryzujących ich dostęp do Usług,
 • szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia przez Użytkownika lub Autora danych autoryzujących dostęp do Usług,
 • szkody powstałe w wyniku działania Siły Wyższej,
 • szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika lub Autora osób nieuprawnionych,
 • szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika lub Autora postanowień Regulaminu oraz łączącej strony umowy,
 • jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, a w szczególności będącą jego konsekwencją wadliwym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
 • szkody Użytkownika lub Autora spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika oraz za wyniki marketingowe prowadzonych przez Użytkownika działań,
 • skutki będące następstwem działań pobranych przez Użytkownika lub Autora z Internetu oprogramowania oraz informacji a także za ich treść, jeżeli pochodzą one spoza Serwisu.
 • skutki wprowadzenia za pośrednictwem Usługi do systemu treści do których Użytkownik lub Autor nie posiada praw, jak również treści zakazanych powszechnie obowiązującym prawem.
 • za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników lub Autorów w Serwisie Akademy.pl oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą Usługodawcy w szczególności naruszenie przez Użytkowników lub Autorów praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 1. Użytkownik i Autor ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Serwisu Akademy.pl informacji własnych.
 2. Autor ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za udostępniane treści.
 3. Autor musi być właścicielem udostępnianych treści, w znaczeniu prawa autorskiego. Udostępnianie treści, których właścicielem praw autorskich są osoby trzecie musi odbywać się tylko za ich pisemną zgodą.
 4. Usługodawca względem Przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności za:
 • utraconych przez niego korzyści,
 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą których Usługa jest świadczona.
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Autora będącego przedsiębiorcą w związku ze Świadczonymi na jego rzecz Usług jest ograniczona do wartości ostatniej opłaty wniesionej przez tego Autora z tytułu świadczenia tej Usługi.
 2. W przypadku gdyby Usługa była niedostępna z winy Usługodawcy to Autorowi przysługuje zwrot 1/30 zsumowanej opłaty za ostatni miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc w którym usługa byłą niedostępna za każdy dzień niedostępności Usług.
 3. Użytkownicy i Autorzy Serwisu Akademy.pl wyrażają zgodę na przesyłanie im informacji oraz komunikatów związanych z działalnością Serwisy Akademy.pl pocztą elektronicznej i jednocześnie oświadczają je za skutecznie doręczone tą drogą komunikacji.
 4. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik i Autor nie może:
 • trwale lub czasowo zwielokrotniać przedmiotu Usług w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 • tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu, ani wprowadzać jakichkolwiek innych zmian w Usługach;
 • zwielokrotniać kodu Usług;
 • udostępniać swoich danych do konta;
 • wykorzystywać możliwości Usługi dla innych klientów w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu i zasadami współżycia społecznego.

 

 • 4. Obowiązki Autorów.

Autor, który chcę sprzedawać Usługi (produkty) za pośrednictwem Akademy.pl oświadcza, że:

 • prowadzi działalność gospodarczą, która jest uprawiona do wystawiania faktury lub rachunków i/lub ma inną możliwość rozliczania należnych prowizji i wystawiania dokumentacji sprzedażowej dla Użytkowników,
 • jest właścicielem lub posiada niezbędne licencje, prawa, zgody i zezwolenia i ma prawo do reprodukować, dystrybuować, publicznie odtwarzać oraz w inny sposób używać i wykorzystywać wszelkie przekazywane treści w Usługach (produktach) i że nie naruszają one praw własności strony trzeciej,
 • ma wymagane kwalifikacje i wiedzę lub zestaw umiejętności do tego aby oferować w Serwisie swoje produkty,
 • nie będzie dodawał obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych, fałszywych, wprowadzających w błąd lub w jakikolwiek inny sposób naruszających prawo materiałów,
 • nie będzie przesyłał pocztą e-mail lub w inny sposób przekazywał jakichkolwiek niezamówionych lub niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, piramid lub innych form nagabywania do zakupu produktów,
 • nie będzie zakłócał lub w inny sposób uniemożliwiał innym Autorom świadczenia Usług,
 • będzie prowadził ewidencję sprzedaży,
 • będzie odpowiadał na odpowiedzi Użytkowników oraz Usługodawcy.
 • będzie regularnie rozliczał z Usługodawcą swoje należności z tytułu sprzedanych za pośrednictwem Akademy.pl Usług (produktów).

 

 • 5. Zawarcie umowy i dostawa
 1. Zawarcie umowy na dostęp do Usług (Serwisu Akademy.pl) następuje z chwilą akceptacji niniejszego regulaminu oraz założenia indywidualnego konta.
 2. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem i Autorem następuje z chwilą zakupu od Autora za pośrednictwem Akademy.pl jego produktu.
 3. Zobowiązania Autora względem Usługodawcy powstaje z chwilą sprzedaży przez Autora produktów Użytkownikom.
 4. Złożenie zamówienia na zakup produktów Autora następuje poprzez wypełnienie formularza i kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie.
 5. Złożenie zamówienia na zakup produktów Autora oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy z Autorem na zakup jego produktów.
 6. Oświadczenie woli w przedmiocie zawarcia umowy przez Autora z Użytkownikiem następuje z chwilą akceptacji Autora zamówienia Użytkownika.
 7. Po dokonaniu wyboru płatności Użytkownik dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
 8. Serwis Akademy.pl nie przewiduje terminowego czasu trwania zobowiązań. Usługi świadczone za jego pośrednictwem są realizowane w czasie rzeczywistym.
 9. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć z zachowaniem zasad należytej staranności.
 10. Autorzy będący stroną stosunku zobowiązującego z Użytkownikami zobowiązują się do wystawienia im za sprzedane Usługi (produkty) rachunki lub faktury niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na ich kontach lub subkontach.
 11. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę Autorzy mogą wystawić i doręczyć faktury elektronicznie.
 12. Usługodawca raz w miesiącu wystawia fakturę Autorom w wysokości 10% brutto ich przychodu uzyskanego za pośrednictwem Serwisu Akademy.pl.
 13. Autor ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość drogą mailową, na wskazany w Serwisie adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 

 • 6 Odstąpienie od umowy.
 1. Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy na korzystanie z Usług (tj. zakup produktu od Autora) zawartej na odległość i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Odstąpienia od umowy Konsument może dokonać poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail Autora, od którego zakupił Usługę (produkt) zgłaszając chęć dokonania odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub przesłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Autora, od którego zakupił produkt.
 3. Zarówno adres poczty elektronicznej oraz adres siedziby Autora znajduje się w Serwisie na stronie zakupionej Usługi (produktu).
 4. Wzór treści odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument może znaleźć w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 • 7. Zmiany Regulaminu.
 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu o czym Użytkownicy i Autorzy zostaną poinformowani w Panelu Użytkownika po zalogowaniu do Usługi przynajmniej siedem dni wcześniej od dnia, w którym planowana jest zmiana regulaminu.
 2. Użytkownik lub Autor w okresie wskazanym w punkcie powyżej ma prawo „milcząco” przyjąć proponowane przez Usługodawcę zmiany albo też wypowiedzieć umowę przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres 31-150 Kraków , ul. Św. Filipa 23/4 lub na adres poczty elektronicznej info@akademy.pl wówczas umowa na dostęp do Serwisu ulegnie rozwiązaniu dzień przed wejściem w życie nowego regulaminu lub w okresie wskazanym przez Użytkownika lub Autora z zachowaniem zasad niniejszego regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w kwestiach nie związanych bezpośrednio ze świadczeniem obecnych Usług, a wynikających w szczególności z dostosowaniem go do ewentualnych zmian w przepisach prawa oraz zmian organizacyjnych TFB Group o czym Użytkownicy i Autorzy zostaną poinformowani w Panelu Użytkownika po zalogowaniu do Usługi przynajmniej siedem dni wcześniej od dnia, w którym planowana jest zmiana regulaminu.
 4. Zmiana regulaminu będzie ogłoszona przez Usługodawcę Użytkownikom oraz Autorom w Panelu Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu, gdzie będą wskazane poszczególne zmiany oraz odniesienie do nowej wersji regulaminu widniejącej w Serwisie.
 5. Użytkownicy i Autorzy mają obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

 

 • 8. Konto.
 1. Usługodawca udziela Użytkownikom oraz Autorom na podstawie zawartej umowy dostępu ograniczonego czasowo do Konta na którym są aktywne zakupione Usługi lub aktywne oprogramowanie do pośrednictwa w sprzedaży produktów.
 2. Dostęp, udzielony na podstawie postanowienia ust. 1, obejmuje:
 • prawo do korzystania z Usługi wyłącznie na własny użytek Użytkownika i Autora.
 • prawo do korzystania z Bazy wiedzy dostarczonej wraz z Usługą dla wspomagania dozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika i Autora.
 1. Aby korzystać z usług oferowanych przez Serwis Akademy.pl Użytkownik i Autor muszą się zarejestrować i uzyskać login i hasło. Informacje podczas rejestracji pomagają Usługodawcy w oferowaniu lepszych treści oraz w zarządzaniu Serwisem.
 2. Użytkownik i Autor ponoszą wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo konta.
 3. Użytkownik i Autor oświadczają że dane do ich kont w Serwisie są aktualne.
 4. Użytkownik i Autor nie mogą przekazać swojego dostępu do konta osobom trzecim.

 

 • 9. Aktualizacja.
 1. Usługodawca świadcząc usługi z zachowaniem zasad należytej staranności zobowiązuje się do aktualizowania oprogramowania związanego ze świadczeniem usług.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkownika i Autora o wszelkich powstałych aktualizacjach Usługi.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość do chwilowego zawieszenia dostępu do Usług celem prawidłowego wdrożenia aktualizacji, konserwacji systemu lub naprawieniu błędów systemowych.
 4. W związku z aktualizacją Serwisu i chwilowym zawieszeniem dostępu do Usług Użytkownikom i Autorom nie przysługują żadne roszczenia względem usługodawcy.
 5. Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika i Autora o planowanej przerwie w dostępnie do Usług celem wprowadzenia aktualizacji.

 

 • 10. Dane osobowe.
 1. Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników i Autorów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług, ich realizacji i rozliczenia.
 2. Użytkownik i Autor ma prawo przeglądać i dokonywać zmian w swoich danych osobowych, a także żądać ich usunięcia w przypadku rozwiązaniu umowy na świadczenie Usług, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw Usługodawcy, wynikających z rozwiązanej umowy.
 3. Użytkownik i Autor ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zostały one zebrane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również, w sytuacji gdy ich przetwarzanie jest zbędne do zrealizowania celu w jakim zostały one zebrane.
 4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu produktów oraz transakcji sprzedaży produktów. W interesie Użytkownika i Autora leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie przedmiotu Usługi.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia a nawet odstąpienia od umowy w wypadku gdy dane podane przez Użytkownika lub Autora podczas rejestracji, będą niezupełne (brak m.in. imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Użytkownika lub Autora są błędne lub nieprawdziwe.
 7. Podanie przez Użytkownika i Autora danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwia korzystanie z Usług.
 8. Dokonując zakupu Usługi Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Autora zamówienia na Usługi, aktywacji Usługi oraz korzystania przez Użytkownika z Usługi przez okres trwania umowy (tj. dla dostarczenia Użytkownikowi Usługi, dokonania rozliczeń, informacji o aktualizacjach).
 9. Dokonując rejestracji w serwisie zwieńczonym założeniem konta Autor wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do sprzedaży swoich produktów Użytkownikom, aktywacji Usługi oraz korzystania przez Autora z Usługi przez okres trwania umowy. (tj. dla dostarczenia Użytkownikowi Usługi, dokonania rozliczeń, informacji o aktualizacjach).
 10. Użytkownik i Autor zobowiązani są do informowania Usługodawcy o każdej zmianie jego danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi a w szczególności niezbędnych do wystawiania faktur i doręczeń a w szczególności zmiany adresu zamieszkania (siedziby), adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska, nazwy, siedziby.
 11. W razie stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik lub Autor korzysta z Usług niezgodnie z niniejszym regulaminem, zawartą między stronami (Autorem, Użytkownikiem lub Usługodawcą) umową Usługodawca ma prawo przetworzyć jego dane osobowe celem ustalenia jego odpowiedzialności.
 12. Usługodawca jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych Użytkowników i Autorów podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, jednak podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystania powierzonych mu danych w celach marketingowych, chyba, że Użytkownik lub Autor wyrażą na to zgodę.
 13. Usługodawca przetwarza dane osobowe na podstawie wniosku nr 13036/2016 do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 14. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem lub na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dane osobowe Użytkownika i Autora, jego Konto w Serwisie zostaną usunięte z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 15. Autorzy zobowiązują się wykorzystywać przekazane przez Użytkowników danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu, w jakim zostały one im udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, chyba, że Użytkownik wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych.
 16. Składając zamówienie na Usługę (produkt) Autora, Użytkownik zezwala na przekazanie swoich danych osobowych Autorowi celem realizacji zawiązanej między nimi umowy.
 17. Użytkownik zobowiązuje się nie wyjaśniać osobą trzecim szczegółów treści zawartej umowy z Autorem oraz jego danych osobowych poza tymi, które są ogólnodostępne. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych osobowych innych Użytkowników.

 

 • 11. Ceny
 1. Ceny za świadczone Usługi (produkty) Autora podane są w przy poszczególnym produkcie.
 2. Autor dowolnie ustala ceny swoich produktów.
 3. Podane ceny za Usługi są cenami brutto.
 4. Użytkownik zobowiązany jest płacić za Usługi (produkty) Autora drogą elektroniczną, za pośrednictwem: przelewu bankowego, PayPal, DotPay, Przelewy24.pl lub karty płatniczej.
 5. Faktury są wystawiane przez Autora automatycznie do 7 dni roboczych od momentu dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu.
 6. Koszt poniesienia opłaty za zakup Usługi (produktu) Autora ponosi Użytkownik.
 7. Data zakupu to data zaksięgowania pieniędzy za pośrednictwem przelewu bankowego na koncie Autora lub na koncie operatora przelewów elektronicznych PayPal, DotPay, Przelewy24.pl.

 

 • 12. Reklamacje
 1. Reklamacje w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Użytkownik może złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Autora, od którego Użytkownik zakupił Usługę (produkt) lub na adres siedziby Autora, od którego zakupił produkt.
 2. W treści reklamacji należy wpisać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające jego identyfikację, zwięzłe oznaczenie przedmiotu reklamacji, usługę której dotyczy reklamacja, okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie związane ze złożoną reklamacją oraz wskazanie w jaki sposób chce być poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego (e-mail, telefon, pisemnie).
 3. Autor zobowiązuje się oddzielić odpowiedzi drogą wskazaną w treści reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpoznać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.
 4. W przypadku gdy do rozpoznania reklamacji zajdzie potrzeba wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczeniem Usług na rzecz Usługodawcy przez podmioty trzecie Użytkownik w terminie 7 dni zostanie poinformowany o konieczności wyjaśnienia tych okoliczności celem pełnego rozpoznania reklamacji. Postanowienie niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania do Konsumentów.
 5. Reklamacje w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Autor może złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Usługodawcy info@akademy.pl lub na adres do korespondencji 31-150 Kraków, ul. św. Filipa 23/4.
 6. W treści reklamacji należy wpisać dane Autora umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające jego identyfikację, zwięzłe oznaczenie przedmiotu reklamacji, usługę której dotyczy reklamacja, okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie związane ze złożoną reklamacją oraz wskazanie w jaki sposób chce być poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego (e-mail, telefon, pisemnie).
 7. Usługodawca zobowiązuje się oddzielić odpowiedzi drogą wskazaną w treści reklamacji Autora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpoznać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.
 8. W przypadku gdy do rozpoznania reklamacji Autora zajdzie potrzeba wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczeniem Usług na rzecz Usługodawcy przez podmioty trzecie Autor w terminie 7 dni zostanie poinformowany o konieczności wyjaśnienia tych okoliczności celem pełnego rozpoznania reklamacji. Postanowienie niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania do Konsumentów.
 9. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem Serwisu Akademy.pl Użytkownicy i Autorzy mogą złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Usługodawcy info@akademy.pl lub na adres do korespondencji 31-150 Kraków, ul. św. Filipa 23/4.
 10. W treści reklamacji należy wpisać dane Użytkownika lub Autora umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające jego identyfikację, zwięzłe oznaczenie przedmiotu reklamacji, usługę której dotyczy reklamacja, okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie związane ze złożoną reklamacją oraz wskazanie w jaki sposób chce być poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego (e-mail, telefon, pisemnie).
 11. Usługodawca zobowiązuje się oddzielić odpowiedzi drogą wskazaną w treści reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpoznać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.
 12. W przypadku gdy do rozpoznania reklamacji zajdzie potrzeba wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczeniem Usług na rzecz Usługodawcy przez podmioty trzecie Użytkownik w terminie 7 dni zostanie poinformowany o konieczności wyjaśnienia tych okoliczności celem pełnego rozpoznania reklamacji. Postanowienie niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania do Konsumentów.

 

 

 • 13. Wypowiedzenie umowy na dostęp do Serwisu.
 1. Umowa o dostęp do Serwisu Akademy.pl może zostać w każdej chwili wypowiedziana.
 2. Wypowiedzenie Użytkownik lub Autor może wysłać w formie pisemnej na adres do korespondencji Usługodawcy (31-150 Kraków, ul. św. Filipa 23/4) lub na adres e-mail info@akademy.pl.
 3. Za dzień złożenia  wypowiedzenia   przyjmuje   się   dzień  nadania przesyłki zawierającej wypowiedzenie na adres do korespondencji Usługodawcy lub dzień wysłania wiadomości pocztą elektroniczną e-mail na adres podany w punkcie wyżej.
 4. Umowa ulega  rozwiązaniu  z  upływem  7 dni.
 5. Usługodawca może rozwiązać umowę na dostęp do Serwisy Akademy.pl ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 • jeżeli Użytkownik nie ureguluje zobowiązań wobec Autora w terminie 7 dni.
 • jeżeli Autor nie ureguluje zobowiązań wobec Usługodawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
 • jeżeli Użytkownik lub Autor w sposób rażący będzie naruszał postanowienia niniejszego regulaminu.
 • braku możliwości  weryfikacji  danych  Użytkownika lub Autora lub podania przez  Użytkownika lub Autora  błędnych  lub  nieaktualnych  danych  przy procesie rejestracji lub w trakcie trwania umowy,
 • wszczęcia wobec Użytkownika lub Autora postępowania likwidacyjnego.
 1. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę z winy Użytkownika lub Autora, nie będzie przysługiwać Użytkownikowi i Autorowi roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Usługodawcy w szczególności za utracony dostęp do zakupionych Usług lub utraconych korzyści.
 2. Użytkownicy i Autorzy przyjmują do wiadomości, że z chwilą wypowiedzenia umowy ich konta i przypisane do nich Usługi (produkty) zostaną trwale usunięte z Serwisu a dostęp do nich stanie się niemożliwy.

 

 • 14. Wygaśnięcie umowy.
 1. Umowa wygasa wskutek śmierci Użytkownika lub Autora będącego osobą fizyczną.

 

 • 15. Postanowienia końcowe
 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie Akademy.pl
 2. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszystkie spory pomiędzy TFB Group a Użytkownikami lub Autorami związane ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla miasta Rzeszowa. Zapis ten nie ma zastosowania dla klientów będących Konsumentami.
 4. Miejscem świadczenia Usług przez Serwis Akademy.pl jest siedziba TFB Group Sp. z o.o.
 5. W przypadku, gdy Użytkownikiem lub Autorem jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancję wyłącza się.
 6. Użytkownik i Autor zobowiązują się do korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz w zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, a także postanowieniami niniejszego regulaminu.
 7. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 8. Działanie niezgodne przepisami powszechnie obowiązującego prawa rodzi po stronie Użytkownika lub Autora odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści jakie Użytkownik lub Autor przetwarza korzystając z Usług.
 10. Za swoje Usługi (produkty) Autor ponosi odpowiedzialność osobiście.
 11. Autor oświadcza że jego Usługi (produkty) są wyłącznie jego własnością lub ma pełne prawa do dysponowania nimi, jednocześnie Autor oświadcza, że nie dostarcza usług (produktów) o charakterze bezprawnym.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji udostępnionych za pośrednictwem Serwisu Akademy.pl w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na ich podstawie decyzji.
 13. Usługodawca może zawierać z Autorami odrębne umowy pisemnie, których postanowienia są nadrzędne względem niniejszego Regulaminu.
 14. Korzystanie z Serwisu Akademy.pl odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika lub Autora. Usługodawca nie gwarantuje, że rezultat i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom oraz wymaganiom Użytkownika co do ich zawartości i przydatności.
 15. Informacje, porady, odpowiedzi zawarte w treści Usług (produktów) Autorów nie są oficjalnym stanowiskiem Usługodawcy, chyba że zostało to wprost oświadczone.
 16. Usługodawca oświadcza, że nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 17. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy zarejestrowania Użytkownika lub Autora w Serwisie Akademy.pl.
 18. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Użytkownika lub Autora, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W takim przypadku Użytkownikowi lub Autorowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych produktów.
 19. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu, konto Użytkownika lub Autora zostanie trwale usunięte z Serwisu Akademy.pl a Użytkownik lub Autor nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania od Usługodawcy z tego tytułu a w szczególności za brak dostępu do zakupionych Usług lub utraconych korzyści.
 20. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem mailowym info@akademy.pl

lub pod numerem telefonu +48 733 788 481 (koszt połączenia według taryfy operatora) a także listownie pod adresem do korespondencji 31-150 Kraków, ul. św. Filipa 23/4.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Wzór oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Miejscowość i data

…..………….…………..…

Imię i Nazwisko Konsumenta

………………………………….

Adres

………………………………….

Adres e-mail
………………………………….

Telefon

………………………………….

Numer zamówienia / Nick
………………………………….

 

 

………………………………….……………..

………………………………….……………..

………………………………….……………..

………………………………….……………..

(Adres Autora od którego konsument zakupił Usługę

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.

 1. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy (zamówienia) nr ……..….. zawartej dnia …………………. dotyczącej zakupu Usługi za pośrednictwem Serwisu Akademy.pl

Odstępuję od umowy i żądam zwrotu kwoty………………………………… na podane poniżej konto lub adres:

 

 1. Nr Konta:

……………………………………………………………………………………

 

 1. Przekaz pocztowy na adres:

…………………………………………………………………………………….

 

………………………………………..

(podpis konsumenta)

 

 

(Wypełniony formularz należy odesłać na adres Autora od którego konsument zakupił Usługę, po otrzymaniu przesyłki Autor zwróci środki w wybrany przez Ciebie sposób).