Polityka Prywatności

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Użytkowników oraz Autorów o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane przez Akademypl (zwany dalej Serwisem). Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminem świadczenia usług Akademy.pl. Chcąc korzystać z naszych Usług muszą się Państwo zapoznać z tymi dokumentami i je zaakceptować. Ponadto Polityka Prywatności określa informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawień Użytkowników lub Autorów w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.
Korzystając z naszych Usług wyrażasz zgodę do wysyłania wiadomości, na dane kontaktowe, które uzyskaliśmy, dzięki działalności związanej z tym serwisem. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. nowości, promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy ebookow, publikacji tradycyjnych (książek), kursów i ofert specjalnych.
Administratorem danych osobowych Użytkowników lub Autorów korzystających z Serwisu Akademy.pl jest TFB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-150 Kraków, ul. św. Filipa 23/4) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000499144, NIP 6762474679, REGON 12304891600000, zwana dalej Usługodawcą.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub Autorów następuje w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm., dalej jako „Ustawa”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług, ich realizacji i rozliczenia w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres, siedziba, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje konieczne do dokonywania płatności za Usługi, jak również dane osobowe udostępniane przez Użytkowników lub Autorów dobrowolnie.

Udostępnienie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne, jednak należy mieć na względzie, że odmowa udostępnienia określonych danych osobowych może uniemożliwić z korzystania z części lub wszystkich świadczonych Usług.

W przypadku zmiany danych osobowych Użytkowników lub Autorów niezbędnych do świadczenia na ich rzecz Usług są oni zobowiązani do ich zaktualizowania w Serwisie lub poinformowania Usługodawcy o takiej zmianie.

Usługodawca jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych Użytkowników lub Autora podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, jednak podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystania powierzonych mu danych w celach marketingowych.

Użytkownik i Autor ma prawo przeglądać i dokonywać zmian w swoich danych osobowych, a także żądać ich usunięcia w przypadku rozwiązaniu umowy na świadczenie Usług, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw Usługodawcy, wynikających z rozwiązanej umowy.
Użytkownik lub Autor ma również prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zostały one zebrane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również, w sytuacji gdy ich przetwarzanie jest zbędne do zrealizowania celu w jakim zostały one zebrane.
Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia a nawet odstąpienia od umowy w wypadku gdy dane podane przez Użytkownika lub Autora podczas rejestracji, będą niezupełne (brak m.in. imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Użytkownika lub Autora są błędne lub nieprawdziwe.

W razie stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik lub Autor korzysta z Usług niezgodnie z niniejszym regulaminem lub zawartą między stronami umową Usługodawca ma prawo przetworzyć jego dane osobowe celem ustalenia jego odpowiedzialności.

Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych

W przypadku usunięcia konta w Serwisie Akademy.pl na skutek przypadków przewidzianych w Regulaminie Usługodawca dane osobowe Użytkowników i Autrów zostaną trwale usunięte z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz obowiązków Usługodawcy jako Administratora danych nałożonymi na niego przez uprawnione do tego organy państwowe.

Polityka Cookies

Usługodawca oświadcza, że Serwis Akademy.pl Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Autora Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika lub Autora oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika lub Autora Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy lub Autorzy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. c) utrzymanie sesji Użytkownika lub Autora Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik lub Autora nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Autora do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Autora przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Autora.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika lub Autora ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika lub Autora, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Autor, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom lub Autorom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Autora. Użytkownicy lub Autorzy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika lub Autora. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Autora Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystając ze strony internetowej Akademy.pl jak i z funkcji Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że Akademy.pl nigdy nie udostępni danych Użytkowników lub Autorów osobom trzecim.